သက္ဆံုးႏွင္း

ဒါးက (သို႔) ကၽြန္မရင္ရဲ့ စံပါယ္ပန္းေလး၊ ကၽြန္မရင္ေငြ႕နဲ႔ အလွမ္းေ၀းတာ ၾကာလွေပါ့။

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား September 30, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 8:11 AM
Tags:

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ
(၄)
ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အဝတ္အစားဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းတို႔သည္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္ေပၚေနသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္လည္း လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ပ်ံႏွံေနပါသည္။ ရာသီဥတုေပၚ မူတည္၍ အက်ႌလက္ အတိုအရွည္ကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ရသကဲ့သို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေအာင္ ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲရမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြသည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ ညဘက္တြင္ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ အသက္ဝဝ ရႈရႈိက္ခြင့္ ရေပလိမ့္မည္။ ထိုမွ်အထိ မိတ္ေဆြကို ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို တစ္ဦးခ်င္းစီမိတ္ဆက္မေပးခင္ ေခ်ာင္းဆိုးရေသာ အေၾကာင္းအရင္းကို ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္း ရွင္းျပခ်င္သည္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ ခႏၶာကုိုယ္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မိတ္ေဆြယံုႏိုင္ပါ့မလား။ ထိုအခ်က္သည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ဝင္လာေသာ တစ္စံုတစ္ရာတို႕ကို ဖယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေခ်ာင္းဆုိးေလ့ရွိသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဘက္တီးရီးယား၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားဝင္လာခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး ဖယ္ထုတ္ပစ္ၾကသည္။

.
.
.
ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ရန္ မိတ္ေဆြ၏ ခႏၶာကုိုယ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအယူအဆဟာ မွားယြင္းေနပါသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ သိစိတ္အရလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ႏိုင္သလို မသိစိတ္အရ ခႏၶာကုိုယ္မွ အလုိအေလ်ာက္ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ျဖစ္စဥ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ Dextromethorphan မွ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပံုေသသတ္မွတ္၍ေတာ့ မရႏိုင္ပါ။ တခါတရံတြင္မူ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ ေရာဂါတစ္ခု၏ အသိေပး လကၡဏာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေန တတ္ေသးသည္။
.

ရင္က်ပ္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးႏိုင္သကဲ့သို႔ တီဘီေရာဂါေၾကာင့္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးႏုိင္သည္။ ထိုေရာဂါတို႔ မေပ်ာက္မျခင္း ေခ်ာင္းဆိုးေနမည္ကို မိတ္ေဆြသိပါသည္။ သူတို႔ကို ကုသေနခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသၿပီးခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းလည္း သက္သာသြားသည္။ ေခ်ာင္းဆုိးရသည့္ အေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြသိသြားၿပီဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဆက္ၿပီး ဖြင့္ဟခ်င္ပါသည္။
.

== Structure of Dextromethorphan ==

ေခ်ာင္းဆိုးတိုင္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုခ်ည္း သံုးစြဲ၍မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိႏိုင္ရန္ မိတ္ေဆြကို အုပ္စု ၂ စု ခြဲျခားျပခ်င္ပါသည္။ ပထမအုပ္စုတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခါင္းေဆာင္ဟုေျပာႏုိင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာေဆးဝါးမ်ားျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို (Antitussives) မ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သလိပ္ပါေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ (Expectorants) မ်ားကို သံုးစြဲရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မွားယြင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတြင္ တစ္စုံတစ္ရာအက်ိဳးထူး မရွိႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႕အေၾကာင္းကို ေသခ်ာေလ့လာထားေစခ်င္သည္။
.
ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေသာအလုပ္သည္ အလြန္ႀကီးက်ယ္သည္ဟုေျပာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ၾကြားဝါေနသည္ဟု မိတ္ေဆြ တို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာေစရန္အတြက္ ဦးေႏွာက္အထိ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဌာန Cough Center ရွိေနသည္ကို သိထားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။
.
ျပင္ပမွ တစ္ခုခုဝင္လာသည့္အခါ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး တုံ႕ျပန္ေစမည့္ Cough Reflux တို႔ကို ဟန္႔တားေပးရန္ ကြၽန္ေတာ္က တာဝန္ယူႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္ေသာ ဆႏၵကို ဖိႏွိပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္ေတာ့္ေနရာတြင္ Codeine ကို ဦးစားေပးၿပီး သံုးစြဲခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြသိသည့္အတိုင္းပင္။ သူသည္ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုး၍ရေသာ ေဆးဝါးမဟုတ္ပါ။ သူသည္ ဘိန္းအုပ္စုဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္သံုးသည့္အခါ ေဆးစြဲလာသည္။
.

.
သူ႔ေနရာတြင္ အစားထိုးသံုးစြဲရန္ေဆးမ်ားကို ရွာေဖြရင္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳး စပ္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ Codeine ႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေတာ့္ကို ေသြးေဝးခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ သူႏွင့္တူေသာ အာနိသင္အျဖစ္ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္ေသာဆႏၵကို ဖိႏွိပ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း Codeine ကဲ့သို႔ ေဆးစြဲေစေသာအာနိသင္မ်ိဳး သက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါဟု ေၾကာ္ျငာခ်င္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ကို စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးႏိုင္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က အာမခံႏိုင္ပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေနာက္တစ္အုပ္စုျဖစ္သည့္ (Expectorants) မ်ားသည္ ေခ်ာင္းဆိုျခင္းကို ကူညီေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြခရီးသြားသည့္အခါတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ႀကံဳလွ်င္ မည္ကဲ့ သို႔ ေျဖရွင္းမလဲဆိုေသာ အခ်က္ကို Expectorants မ်ားက လမ္းညႊန္သင္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အဆုတ္ႏွင့္အသက္႐ႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ဝႈိုက္ရွိ မလိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ခြၽဲသလိပ္မ်ားကို ေခ်ာင္းဆိုးထုတ္ၿပီး ဖယ္္ရွား ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
.

ပံုမွန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြ၏အဆုတ္သည္ ခြၽဲသလိပ္အခ်ိဳ႕ကိုထုတ္ေပးၿပီး အဆုတ္ရွိ အေမႊးႏုေလး မ်ားမွတဆင့္ ဖယ္ထုတ္ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏမ်ားျပားလာသည့္အခါ တံျမက္စည္းႏွင့္တူေသာ အေမႊးႏုေလး မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့သြားသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အသံုးမတည့္ေသာ အရာဝတၴဳ မ်ားကို ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး ဖယ္ရွားထုတ္ရေတာ့မည္။ မိတ္ေဆြ၏ အဆုတ္သည္ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းက မ်ားစြာကူညီေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Expectorants မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူရန္ လိုအပ္လာပါေတာ့သည္။

.

.

== Structure of Bromhexine ==

.

သလိပ္ပါေသာေခ်ာင္းဆိုးျခင္း အတြက္သံုးေသာေဆးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံု၊ လုပ္နည္းသည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အေတာ့္ကို ကြာျခားေၾကာင္းကို ျမင္သာေအာင္ ေျပာျပခ်င္သည္။ ဥပမာ ဆိုပါဆို႔။ မိတ္ေဆြေသာက္လိုက္ေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး ရည္တြင္ Bromhexine ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားပါလာလွ်င္ သူ႔က ခြၽဲသလိပ္မ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျပတ္ သြားေစသည္။ အသားတံုးမ်ားကို ဓါးႏွင့္ စဥ္းလိုက္သကဲ့သို႔ ခြၽဲသလိပ္မ်ားကို အတံုးလိုက္ကေလး ျပတ္သြားေစေသာ ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး သလိပ္မ်ားကို အလြယ္တကူခပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

.

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Guaifenisin ျဖစ္သည္။ သူသည္ ခြၽဲမ်ားကို က်ဲသြားေစသည္။ ေစးပ်စ္ေနေသာ အရည္တစ္မ်ိဳးထဲသို႔ ေရကိုထည့္ေရာျခင္းႏွင့္တူသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က တင္စားခ်င္ပါသည္။ ေစးပ်စ္ေနေသာခဲြၽသည္ အျပင္ကိုအလြယ္တကူ မထြက္ႏိုင္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ မသက္မသာခံစားရသည္ကို မိတ္ေဆြသိပါလိမ့္မည္။ ထိုျပႆနာ အတြက္ Guaifenisin က ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သူသည္ ေလျပြန္တြင္ ခြၽဲသလိပ္မ်ားကပ္ေနျခင္းကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးသည္။ ထို႔အတြက္ ေခ်ာင္းဆိုးထုတ္ရာတြင္ လြယ္ကူသြားသည္။ သူတို႔ ၂ ဦးကို တပူးတြဲတြဲေတ႔ြႏုိင္သကဲ့သို႔ တမ်ိဳးခ်င္းစီကုိလည္း ခြဲ၍ သံုးၾကသည္ကို ကြၽန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ရသည္။

.

== Structure of Ambroxol==

အားလံုးက ကြၽန္ေတာ့္၏အရသာကို ခါးသက္သည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ Bromhexine က ပိုၿပီးခါးသည္ကို သူတို႔မသိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Bromhexine ၏ တကယ့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံ ျဖစ္သည့္ Ambroxol ရေအာင္ အသည္းက ေခ်ဖ်က္ေပးသည္။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္လည္း Ambroxol ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေသာ ေဆးမ်ားရွိသည္ကို မိတ္ေဆြေတ႔ြပါလိမ့္မည္။ Ambroxol သည္ အလုပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ၿပီးအာနိသင္ျမန္ျမန္ေပးႏိုင္ေသာေဆးျဖစ္သည့္အျပင္ ခါးသက္ေသာအရသာလည္း နည္းေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ား အတြက္ အထူးအဆင္ေျပပါသည္။

.

ခြၽဲသလိပ္မ်ားေခ်ဖ်က္မႈတြင္ နာမည္ႀကီးေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို Master Mucolytics ဟုပင္ ေခၚဆို ၾကပါသည္။ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုေတာ့ ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။ သူတို႔သည္ အစာအိမ္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အလႊာေလးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ အစာအိမ္အနာရွိဖူးသူတို႔သည္ သူတို႔ကို အေတာ္ေလး သတိထားၿပီးသံုးရသည္။ အစားစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာက္လွ်င္ေတာ့ အားလံုးအတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းေသာ ရလဒ္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ကို ကြၽန္ေတာ္ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူညီသကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ေသာပံုစံမ်ား မတူညီၾက သည့္အျဖစ္ကို မိတ္ေဆြသိေလာက္ပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ မိမိအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာေဆးဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး စဥ္းစားၾကပါရန္ ကြၽန္ေတာ္ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ လူနာတစ္ေယာက္ခံစားေနရေသာ အေျခအေနကို မူတည္လ်က္ တျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားတတ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေသာက္မည့္ေဆးတြင္ ပါရွိႏိုင္ေသာအျခားပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို သိထားလွ်င္လည္း အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဆးရည္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားလွ်င္ တျခားအေရာအေႏွာမ်ားက ပိုၿပီးပါႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တြဲၿပီး ပါဝင္တတ္သည္မွာ ပါရာစီတေမာက့ဲသို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္း တြင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ ေခ်ာင္းဆိုျခင္းကို မသက္သာႏိုင္ေပ။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ နာက်င္မႈတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ သူ႔ကို သံုးျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ေနပါသည္။
သလိပ္ပါေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေနခ်ိန္တြင္ အဆုတ္ႏွင့္ေလျ>ြပန္တြင္ ေရာင္ရမ္းေနမႈေၾကာင့္ နာက်င္တတ္ သည္ကို မိတ္ေဆြလည္း ခံစားဖူးမည္ထင္ပါသည္။

.

ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးေသာအခ်ိန္တြင္လည္း လည္ေခ်ာင္းယားၿပီး နာေနတတ္သလို အဆက္မျပတ္ေခ်ာင္းဆိုးမႈေၾကာင့္ ရင္ဘက္ႏွင့္ အစာအိမ္တစ္ဝုိက္တြင္လည္း နာက်င္တတ္ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တြဲဖက္သံုးစြဲေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးသည္ ထိုေဝဒနာတို႔ သက္သာဖို႔အတုိင္းထက္ အလြန္ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အသည္း (သို႔) ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါတစ္စံုတစ္ရာရွိသူတို႔ အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အတြဲလိုက္မသံုးခင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ သတိေပးခ်င္သည္။

.

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္အတူ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ မ်က္စိယားယံျခင္းတို႕ကဲ့သို႔ ဓါတ္မတည့္ျခင္းမ်ားလည္း တြဲၿပီးျဖစ္ တတ္ေသာေၾကာင့္ Antihistamines မ်ားႏွင့္လည္း တြဲၿပီးသံုးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်ာင္းေျခာက္အတြက္သံုးေသာ ကြၽန္ေတာ္ Dextromethorphan ႏွင့္ အေတြ႔ရမ်ားတတ္သည္။ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္လည္း မတြဲ သည္ေတာ့မဟုတ္။ ခြၽဲထေနသူမ်ားတြင္လည္း ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွာရည္ယိုျခင္းတို႔ကို ႀကံဳရတတ္ေလရာ Antihistamines မ်ားကို ထည့္သြင္း သံုးစြဲၾကသည္။

.

Expectorants မ်ားတြင္တြဲလ်က္ပါရွိတတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါ ေသးသည္။ သူသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ေလျပြန္ကိုခ်ဲ႕ေပးမည့္ Bronchodilators မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔အထဲတြင္ Salbutamol သည္ နာမည္ႀကီးသည္။ ေလျပြန္ကိုခ်ဲ႕ေပးေသာေၾကာင့္ အဆုတ္ရွိေလသြားလာမႈကို လြယ္ကူကာ အ သက္႐ႈေခ်ာင္ေစသည္။ သူေၾကာင့္ ခြၽဲသလိပ္မ်ား အလြယ္တကူ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး အလ်င္အျမန္ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

.

ခဲြၽသလိပ္ေၾကာင့္ ေလျပြန္မ်ားပိတ္ဆို႔ကာ အသက္႐ႈခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္လြဲႏိုင္သည္။ သူ႔ကို ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးသူမ်ားတြင္ သံုးစြဲပါက အက်ိဳးရွိမည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ရင္က်ပ္ေရာဂါတြင္ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္သည့္ Salbutamol သည္ အျပစ္အကင္းဆံုးေဆးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ တျခားေရာဂါအခံရွိေနခ်ိန္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါရွိခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သူ႔ကို သတိထားရန္ ကြၽန္ေတာ္က ႀကိဳတင္ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံထားခ်င္ပါသည္။

.

တျခားေဆးမ်ားအေၾကာင္းေျပာၿပီးသြားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ျပပါဦးမည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိခင္ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရွိ မေမြးဖြားေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ ပါသည္။ မိခင္ႏို႔ရည္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး စီးဆင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားထံကို ေရာက္သြားကာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသံုးစြဲလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္အႀကံျပဳခ်င္သည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဆရာဝန္ကို မတိုင္ပင္ဘဲ ကြၽန္ေတာ့္ကို မသံုးစြဲေစရန္ တားျမစ္ရျခင္းသည္ ကေလးငယ္၏အနာဂတ္ကို လွပေစခ်င္လြန္းေသာ ေစတနာပင္ျဖစ္သည္။

.

(MAOIs) ေဆးေသာက္ေနသူမ်ားသည္ ေဆးေသာက္ၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို မေသာက္မိရန္ အထူး သတိထားရသည္။ MAOIs ေဆးမ်ားကို ခႏၶာကုိုယ္ထဲမွ အကုန္အစင္ ဖယ္မထုတ္ႏိုင္ေသး ခင္ ကြၽန္ေတာ္ကို ေသာက္မိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိအခ်င္းခ်င္းဓါတ္ျပဳမႈျဖစ္ပြားရာမွ အသက္ဆံုးရႈံးရသည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ပါမ်ားေသာေၾကာင့္ သူ၏ေလအိတ္မ်ား ပ်က္စီးေန ပါက ကြၽန္ေတာ့္ကို အလြယ္တကူမသံုးစြဲသင့္ေတာ့ေပ။ ထို႔အတူ တာရွည္ေလျပြန္ေရာင္ေနသူမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္ကို သံုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္တို႔ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါဦးမည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္သည္ဆုိေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ပန္းနာ၊ ေလအိတ္ငယ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုတာဝန္မယူႏိုင္ေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အသိေပးရပါလိမ့္မည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအားလံုးကို ပမာဏ မည္၍ မည္မွ်သံုးပါ ဆိုၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခု မသတ္မွတ္ခ်င္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ေဆးဆိုင္တြင္ အလြယ္တကူေမးၿပီး ဝယ္ယူသံုးစြဲၾကေသာေၾကာင့္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားမည္ကို ကြၽန္ေတာ္ အေတာ္ပင္စိုးရိမ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္သည့္ အတိုင္းလည္း လူေတြႀကံဳေတြ႔ေနၾက သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူႀကီးတို႔ကိုသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္မဟုတ္၊ ကေလးမ်ားကို လည္း ထိခိုက္ေစတတ္ရာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊ အေအးမိဖ်ားနာျခင္းတို႔ကိုသက္သာေစေသာ ေဆးမ်ားမတိုက္ခင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေသခ်ာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္ရန္ အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

.

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္မတည့္မႈေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ အေအးမိျခင္းကိုသက္သာေစေသာေဆးမ်ား အပါအဝင္ Over The Counter – OTC ေဆးမ်ားတြင္လည္း သတိထားစရာအခ်က္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ကို အရင္ဆံုးမေမးျမန္းဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးစြဲရန္ ထပ္ဆင့္ၿပီးသတိေပးပါရေစ။ ေဆးမ်ားမွား ယြင္းသံုးစြဲမိျခင္း၊ ေဆးပမာဏလြန္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအသက္ဆံုး႐ႈံးရသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကိမ္မ်ား စြာႀကံဳဖူးပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ႏုိင္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သတိထားစရာပါ မိတ္ေဆြ။

.

ေခ်ာင္းဆိုးေနလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို အလြယ္တကူမသံုးစြဲေသးဘဲ သဘာဝနည္းလမ္း တခ်ိဳ႕ကို သံုးၾကည့္ ေစခ်င္ပါသည္။ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ၾကည့္ပါ။ အနားယူပါ။ ဆားရည္ခပ္ေႏြးေႏြးျဖင့္ အာလုပ္က်င္း ၾကည့္ပါ။ လည္ပင္းႏွင့္ ရင္ဘက္ကို ပရုပ္လူးၾကည့္ပါ။ သူတို႔သည္ မိတ္ေဆြကို ေကာင္းေကာင္းကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို သံုးစြဲပါလ်က္ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္ေဝဒနာ မသက္သာသြားျခင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာဝန္မေက်ပြန္မႈေၾကာင့္ဟု မိတ္ေဆြက သံသယဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔သို႔မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ျငင္းဆိုပါရေစ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ေသာ ေဝဒနာတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အကူအညီမေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို တတ္ကြၽမ္းသူမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါရန္ အားလံုးေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား ကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ Dextromethorphan မွ အႀကံေပးလိုက္ပါရေစ။ ။

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆးဝါး)
Health For All
October, 2010

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s